:: Tuggerah Doctors ::
 
 
 
   
 
Contactar

Fundació Clínic per a la Recerca Biomèdica
C/ Rosselló, 149-153
08036 Barcelona
Tel.: (93) 227 57 45
e-mail:
fclinic@clinic.ub.es

Qui som * Organització * Estàndards ètics * CEEA

Minimitzar
Comitè Ètic d’Experimentació Animal (CEEA)

El CEEA de la Universitat de Barcelona va ser creat l’any 1998 amb el fi de donar compliment al Decret 214/1997 de 30 de juliol del Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat de Catalunya, que regula la utilització d’animals per a l’experimentació i d’altres finalitats científiques.

L’article 26 d’aquest decret estableix que “els centres usuaris estan obligats a crear comitès ètics d’experimentació animal que hauran de vetllat per la cura i el benestar dels animals d’experimentació”.

Les seves funcions, tal com estableix l’article 28 del Decret, són les següents:

 • Informar sobre la realització dels procediments d’experimentació, prèvia avaluació de la idoneïtat del procediment en relació amb els objectius de l’estudi, la possibilitat de treure conclusions vàlides amb el major nombre possible d’animals, la consideració de mètodes alternatius a la utilització d’animals i la idoneïtat de les espècies seleccionades.
 • Vetllar perquè els animals no pateixin innecessàriament i perquè se’ls proporcioni, quan sigui necessari, analgèsics, anestèsics o altres mitjans destinats a eliminar al màxim el dolor, el patiment i l’angoixa.
 • Controlar que es facin servir mètodes d’eutanàsia humanitaris.
 • Vetllar perquè el personal que participa en els procediments estigui preparat per dur a terme les tasques assignades.
 • Revisar procediments ja avaluats o suspendre qualsevol procediment ja iniciat que no s’ajusti als requisits que estableix el protocol.

La composició del CEEA es la següent:

 

 • President:
  • Excm. Dr. Jordi Alberch - Vicerector de Recerca – Universitat de Barcelona.
 • Secretari:
  • Dr. Jordi Guinea, Cap de la Unitat d’Experimentació Animal de Biologia – Universitat de Barcelona.
 • Vocales:
  • Dra. Carmen Navarro Aragay, Cap de la Unitat de Garantia de Qualitat – Universitat de Barcelona.
  • Dra. Teresa Rodrigo Calduch, Cap de la Unitat d’Experimentació Animal de Farmàcia i Psicologia – Universitat de Barcelona.
  • Dra. Roser Iglesias, Professora Titular, Departament de Bioquímica i Biologia Molecular – Universitat de Barcelona.
  • Dr. Jordi Llorens Baucells, Professor Titular, Departament de Ciències Fisiològiques II – Universitat de Barcelona.
  • Dr. Miquel Borràs, Cap de la Unitat de Toxicologia Experimental i Ecotoxicologia – Parc Científic de Barcelona.

 

   
 
 
 

 

 

                                                  

Actualizada el 11/12/2018

 
Copyright FUNDACIÓ CLÍNIC PER A LA RECERCA BIOMÈDICA Términos de Uso | Declaración de Privacidad